Representation

Vote early, vote often

Nej, det handlar inte om tveksamt bokförda spritfester. Det handlar om hur man bäst tar tillvara medlemmars intresse, hur de kan bli intresserade av att sätta sig in i och rösta på frågor på t.ex. ett årsmöte och hur man kan skapa system för att minimera olika nackdelar och maximera fördelarna.

Men först lite funderingar runt vad vi vill uppnå. Idealet är om 100% av medlemmarna sätter sig in i och bildar sig en egen uppfattning om alla motioner och förslag som kan förekomma på t.ex. ett årsmöte. Nu lär det ju inte bli så, så vad ska man prioritera att sträva efter? Är det att så många som möjligt deltar, oavsett hur noga (eller inte) de satt sig in i sakfrågorna? Ja, kanske det. Man kan ju ändå inte diktera att bara den som vet en viss mängd om en sakfråga får rösta i den, samtidigt som beslutens legitimitet ökar ju fler som röstar och det finns en möjlighet att de flesta alternativ är "tillräckligt bra" bara de genomförs på bra sätt (och den chansen ökar om de upplevs som mer legitima). Man vill alltså göra det så enkelt och lockande som möjligt att delta och rösta, det är ett mål. Sedan vill man ju också att de som röstar ska sätta sig in i frågorna, läsa och delta i diskussionerna innan voteringarna, argumentera för sina ståndpunkter och aktivt engagera sig i besluten. Kan man underlätta det, utan att försvåra deltagandet? Ja, det borde gå. Man får bara akta sig för att försöka tvinga folk till deltagande, det kan upplevas som jobbigt och ett hinder för att rösta om man t.ex. måste följa en länk till en lång diskussion innan man får rösta på en motion. Det bör alltså framgå redan vid själva voteringen vad saken gäller, på ett sådant sätt att man kan ta ett hyfsat informerat beslut redan på grundval av den informationen, men ha tillgång till en djupare argumentation om man vill. Valfrihet är viktigt.

Ombudsmodellen, då? Den är framarbetad under lång tid och verkar fungera bra. Jo, men den har ett par problem som har att göra med varför den behövdes till att börja med: Om man ska nå till beslut i en fråga som påverkar ett stort antal människor utspridda över ett stort område så är det praktiskt ogörligt att samla alla på en plats och diskutera. Det man gjorde var då att varje region väljer en representant som utses tala för majoriteten i den regionen och sedan får dessa ombud diskutera ihop sig utifrån de uppdrag de har med sig "hemifrån". Grejen här är att lösningen på problemet har även med sig en nackdel: En viss mängd av medlemmarna i varje region representeras av ett ombud som de inte har valt och ombudet driver frågor och åsikter som dessa medlemmar inte ställer upp på. I värsta fall, beroende på hur ombudens regionsindelning och röstmakt ser ut kan faktiskt över hälften av medlemmarnas röster försvinna i hanteringen på det här sättet. Men, det här har kunnat accepteras därför att det inte funnits några andra praktiskt genomförbara lösningar på grundproblemet.

Med modern teknik kan det här lösas. Man kan dessutom få de övriga fördelarna med ett ombudssystem (att ombuden kan antas sätta sig in i frågorna mer än gemene man och bygga ett förtroende bland medlemmarna) utan nackdelen med att alla i en region måste representeras av samma ombud. Om alla medlemmar själva kan få bli ombud, sätta sig in i frågor som intresserar dem eller som de har befintlig kunskap om och argumentera för dessa frågor. Om alla medlemmar själva kan välja om de vill lita på ett visst ombud i en viss fråga, kunna byta ombud i olika frågor och även välja att rösta efter eget huvud. Om man kan göra det, skulle inte det vara ett rätt stort steg framåt för föreningsdemokratin?

Vi kan ta exemplet med en motion till ett årsmöte i en förening. Kalle vill att föreningen ska byta namn från "Svenska småbils- och rusdrycksförbundet" till "Blådårarna UPA" och motionerar om det till årsmötet. Han argumenterar för bytet på föreningens forum och får förstås mothugg av dels Arne som vill behålla det gamla fina anrika namnet och Gudrun som i och för sig håller med om att ett byte vore på sin plats, men föredrar "Hembrännare och Fortkörare" för att appelera till kärnverksamheterna i föreningen. Styrelsen vill behålla namnet. På årsmötet, som hålls i föreningens forum på Internet går man till votering och där finner medlemmarna följande valmöjligheter:

Motion 42 - Namnbyte
Jag vill att föreningen
A. byter namn till "Blådårarna UPA" (Kalles förslag (länk till argumenten))
B. byter namn till "Hembrännare och Fortkörare" (Gudruns förslag (länk till argumenten))
C. behåller namnet "Svenska småbils- och rusdrycksförbundet" (Arnes förslag, rekommenderas av styrelsen (länk till argumenten))
(länk till diskussionen)

Här får alltså medlemmen som ska rösta dels en möjlighet att rakt av ta ett beslut och rösta i sakfrågan. Medlemmen kan även välja att läsa på om diskussionen och argumenten för och emot innan hon gör sitt val enligt ovan. Det kan tänkas att hon vid en första anblick ville låta allt vara som det varit, men efter att ha skummat argumenten funnit att Kalle faktiskt har en poäng när han vill byta, men ändå föredra Gudruns namnförslag. Medlemmen kan också välja att blint lita på Arne och styrelsen i frågan och aktivt välja att låta bli att sätta sig in i frågan mer än så. Det valet måste man också respektera, det är upp till den enskilde medlemmen att välja på vilken nivå denne vill engagera sig. Om man försöker styra så bara de engagerade får rösta slår man in på en mycket farlig väg - var ska gränsen dras nästa gång? Vem ska avgöra vilket engagemang som är "nog" för att man ska få rösta?

Alltså, modern teknik kan lösa nackdelarna med ombudsmodellen samtidigt som man bevarar fördelarna och ökar valfriheten för de enskilda medlemmarna och kan ta tillvara allas åsikter så långt in i processen som möjligt. Win-win.

Trackback URL for this post:

https://webhackande.se/trackback/352

Kommentarer

+1

Inte så förvånande så gillar jag det här inlägget starkt :) *flattrd* https://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=32928

Ang. Mabs kommentar: Det finns ingen som någonsin kan anses kunna avgöra om någon är insatt i en fråga eller inte.

Ingen demokrati tillåter röst via proxy

Det är helt enkelt inte förenligt med demokrati. Det finns ju ingen som kan garantera att du inte fått betalt för din röst av din proxy eller helt enkelt tvingats överlåta din rösträtt. Här är rösträttslagarna obevekliga.

Visst tillåts proxy inom föreningsvärlden ibland. Skälet är oftast att det annars inte går att uppnå Quorum eller av geografiska skäl. Detta har ingenting med att göra att man av bekvämlighet skulle avhända sig av sin rösträtt.

Representativ demokrati

Det du beskriver som oförenligt med demokrati kallas ibland representativ demokrati. Vi har ett närliggande exempel på sådana proxyröster i att vi väljer ombud till Sveriges riksdag som sedan med de mandaten i ryggen tar en massa beslut för vår räkning. Vi ser redan där problemet som kommer sig av att regioner majoritetsväljer ombud som sedan ska representera den regionen i samtliga frågor under en viss tidsperiod: En stor andel väljare kommer sakna representation helt eller delvis. Nu är ju både "medlemsantalet" och framför allt antalet frågor så höga båda två att man nog måste skala med någon typ av ombudssystem i det fallet, men det är en lite annan problematik som jag inte täcker in i just den här blogposten.

Du missar poängen

Du missuppfattar. Den representativa demokratin är ett helt öppet system. Väljarna utser sin representant efter en öppen redovisning och utfrågning av tillgängliga kandidater. Det du förespråkar är att han ger bort sin ursprungsröst och ställer sig utanför systemet.

Nej?

Då har jag uttryckt mig oerhört, typ fel. Jag förespråkar inte alls att man ska "ge bort" sin röst. Jag förespråkar att man ska FÅ göra det, om man nu absolut vill. Jag tycker helt enkelt det är bättre att lita på en representant än att ligga på sofflocket, även om det är ännu bättre om man sätter sig in i frågan och röstar själv.

Att respektera okunskap

Du skriver på slutet att den enskilde medlemmen kan välja att inte sätta sig in i frågan, och att det är ett val som man måste respektera. Varför anser du att det är så? Det påståendet blir ju inte sant bara för att det skrivs i kursivt :-) Faktum är att i nästan alla föreningar finns någon klausul om vilka medlemmar det är som har rösträtt (ofta formulerad ungefär såhär: "samtliga närvarande medlemmar som avlagt medlemsavgift äger rösträtt på årsmötet).

Det finns en gammal devis om att med makt följer ansvar, och om man utgår från den kan man även ställa krav på de som är med och fattar beslut. Det kan i princip sägas vara grunden till vår representativa demokrati. Som i grund och botten är ett ombudssystem.

Ett sådant krav kan ju vara att man finns tillgänglig under mötet där frågan diskuteras så att chansen att man faktiskt tar del av diskussionen som föregår frågan maximeras. Ett annat krav kan vara att man finns tillgänglig under hela mötet så att det är samma personer som fattar beslut i samtliga frågor. Om man vill ha beslut som är någorlunda stringenta och inte går emot sig själva är det inte ett orimligt krav.

Kravet om närvaro för att få rösträtt är avsolut inte tillkommet av nödvändighet, det finns föreningar som praktiserat rätt att rösta via ombud ungefär lika länge som det funnits föreningar. Sålunda bör man nog fundera på om det inte krävs mer än en internetuppkloppling för att ersätta det.

Respektera val

>Du skriver på slutet att den enskilde medlemmen kan välja att inte sätta sig in i frågan,
> och att det är ett val som man måste respektera. Varför anser du att det är så?

Dels är det som Troed poängterar att man kan inte veta om någon satt sig in i en fråga, oavsett om denne varit fysiskt närvarande eller inte. Jämför med att man måste scrolla ner för att kunna trycka "OK" och godkänna en EULA, det bevisar inte att man läst den, och dessutom så kan man inte garantera att alla som läst också förstått den.

Sedan tycker jag av ren princip att valet att avstå att välja också är ett val, liksom valet att inte sätta sig in i en fråga personligen utan istället välja någon annan som man litar på att göra ett klokt val i frågan. Nu råkar jag personligen ha lite av ett kontrollbehov, men rent principiellt skulle jag kunna tänka mig att låta dig representera mig i en hel del frågor av statsvetenskaplig karaktär istället för att själv ta mig tid att sätta mig in i det, men jag vill gärna lägga tiden jag sparar på det på att läsa in andra frågor där jag själv tar ställning. Det är alltså inte ren okunskap jag hyllar, utan resursmaximering och förtroende. ;-)

Där anser jag nog största fördelen med det här jämfört med ett traditionellt ombudssystem ligger -- jag kan som enskild medlem välja olika ombud själv baserat på fråga, istället för att en region väljer ombud som representerar hela regionens alla medlemmar i alla frågor.

Sedan, vad gäller krav på rösträtt är jag egentligen inte emot olika typer av berättigade krav, men nyttan för varje sådant krav måste också ställas mot effekterna det kan få på deltagandet. Det finns ett egenvärde i att många är med och tar beslut; det handlar bl.a. om beslutens upplevda legitimitet. Egenvärdet här är ju inte absolut, men som jag försökte reda ut i början av blogposten är det en relativt viktig faktor som man bör ha med i beräkningarna. Har man en stor andel medlemmar som brukar rösta på möten kanske man kan kosta på sig mer krav än en förening med en relativt liten andel deltagande.

Richie, du säger "Det finns

Richie, du säger "Det finns ett egenvärde i att många är med och tar beslut; det handlar bl.a. om beslutens upplevda legitimitet. " Jag skulle vilja påstå att den effekten bara uppstår om man därmed kan anta att det också betyder att det är många som satt sig in i frågan som det beslutas om. Legitimiteten ökar _inte_ om situationen istället kan tolkas som att rösterna kommer från en massa folk som inte brytt sig om att sätta sig in i frågorna utan "blint" har gått på någon annans auktoritet.

Uppstår ett sådant läge, att det ser ut som att någon med stor "fanclub" har fått en massa röster och därmed övertrumfar dem som faktiskt är med och diskuterar frågan på mötet, så minskar snarare den upplevda legitimiteten.

Hur vet man det?

Förutom att man mycket väl kan tänka sig att medlemmar läser diskussionen och bildar sig en uppfattning utan att själva skriva något, hur ska man veta att det är fråga om en "fanclub" som håller med någon av en annan anledning än att de litar på att personen själv har förstått frågan? Och vem ska sätta sig till doms över vilka anledningar att hålla med någon som ska anses vara "korrekta"? Om jag håller med dig för att jag tycker du har vacker hårväxt eller för att jag tycker att du verkar sansad, spelar det egentligen någon roll? Kan man rösta rätt av fel anledning? Vem avgör isf vad som är fel?

Då har jag ändå inte gått in på frågan om var denna auktoritet kommer från. Det kan ju vara så att en person gjort sig känd för att just fatta "bra" beslut så att fler och fler personer litar på denne, och alltså får en auktoritet på ett område. Vi kan tänka oss någon som forskat och doktorerat på en viss fråga, är det då suspekt om folk litar på personen i den frågan? Är det en "fanclub" om många gör det? När har man förtjänat en auktoritet och när är det illegitimt? Återigen, vem bestämmer det? Om de som diskuterar frågan gör det mer för att de vill diskutera än för att de har insikt i sakfrågan medan denne autoritet av många andra upplevs ha "rätt", blir det då suspekt om många hellre väljer att lita på den personen än ge sig in i en fruktlös debatt i forumet?

En av mina poänger är att vi inte kan bedöma vad som ligger bakom att någon väljer att lita på någon annan. Vi kan inte veta om du får röster för dina vackra blå ögon skull eller för dina argument, så varför ens låtsas som om det spelar roll? Pecunia non olet som redan de gamla romarna sa, och jag menar att röster luktar inte heller. Vi fick kanske en del proteströster från SD-väljare i EU-valet. Ska det få ifrågasätta legitimiteten i det valet? "Nej, CE blev egentligen inte MEP, det var ju bara proteströster". Det resonemanget flyger inte, IMHO.

Min utgångspunkt i det där

Min utgångspunkt i det där resonemanget är att vi vill att beslut ska vara "bra". Med bra menar jag då att det blir beslut som är tagna utifrån en korrekt bild av verkligheten och att man skaffar sig en bättre bild av verkigheten ju fler som är med och resonerar runt saken. Om många deltar i diskussionen så belyser man olika aspekter och kan resonera sig fram till lösningar.

Om tex en diskussion innefattar 100 personer på tex ett medlemsmöte och belyser en massa intressanta synvinklar på en fråga och det bland dessa verkar vara en klar övervikt för ett visst beslut så tror jag att det skulle vara till skada om man fick en situation där någon med tex en populär blogg gick ut och sa "Om du tycker jag brukar ha vettiga åsikter om saker så hoppa in här och klicka på att du ger mig fullmakt."

Då har vi plötsligt en situation där kanske 95 personer av de 100 som deltagit i eller följt diskussionen tycker A men så finns det EN person som plötsligt har 400 röster som tycker B. Det känns inte som att man i ett sånt läge använder sig av den kunskap som kommit fram i diskussionen, och det har mycket goda förutsättningar att dessutom resultera i dålig stämning och en känsla av meningslöshet av att alls diskutera saker seriöst i fortsättningen, eftersom det ju i ett sånt läge inte spelar nån roll...

Farligt läge.

Jag tycker det är ett direkt farligt resonemang, därför att det öppnar för att ogiltigförklara röster eftersom de lagts av "fel" anledningar. Ja, jag håller med om att det skulle kunna vara ett problem, men alternativet -- att någon sätter sig till doms över vilka röster som ska räknas, är imho värre.

Sedan finns det forskning (som jag förstås inte hittar just nu) som pekar på att det är bättre att ta ett dåligt beslut som upplevs vara bra förankrat än ett bra beslut som är dåligt förankrat. Det är lite som dieter, det spelar ingen roll vilken du väljer bara du är konsekvent. :-) Sen kan du ju ha rätt i att en del beslut blir dåligt förankrade bara för att en minoritet känner sig överkörda, men jag har svårt att se hur något system på förhand ska kunna förhindra att en majoritet röstar bort en minoritets förslag, oavsett hur den majoriteten bildats. Man kan ju t.ex. tänka sig att de 400 diskuterat på ett annat ställe med mer information om situationen och därför kommit fram till en annan slutsats än de 95. Hur ska man veta?

Nej, där gör du faktiskt en

Nej, där gör du faktiskt en halmgubbe... :-) Jag _förespråkar _inte_ att man _ska_ se det så, jag bara lyfter frågan om hur folk skulle uppfatta det om en sån situation uppstår. Jag är inte ute efter system som _förhindrar_ att folk röstar oninformerat, jag bara menar att det är direkt kontraproduktivt att skapa system som direkt _underlättar_ att man gör det.

Det resulterar helt enkelt i sämre beslut om man skapar system som har den effekten.

Ombudssystem som bygger på ett fast antal ombud som utses i god tid innan ställer krav på dessa att sätta sig in i vad de röstar om och kan därför antas ge i allmän mening bättre underbyggda beslut.

Underlätta för alla

Man kan tycka att det är en biverkan av att man underlättar för alla, men jag tror inte det är så himla många som är helt oinsatta i en fråga som öht ids engagera sig såpass att de röstar. De jag vill komma åt är de som har nån typ av susning i en fråga, nån aning om vartåt de lutar. Istället för att läsa in hela frågan i alla detaljer så kan de hitta någon som de har förtroende för, som verkar ha samma åsikt i just den frågan som de själva och sedan, om man har tur, lägga tiden de spar på att istället läsa in en annan fråga som de är mer intresserade av.

missad poäng

Ditt exempel visar väl på exakt det direktdemokratisystem PP tillämpar i frågor som inte berör partifunktionärer. Med proxysystemet skulle du som medlem ha avhänt din rätt att själv välja mellan alternativen??

Öh, va?

> Med proxysystemet skulle du som medlem ha avhänt din rätt att själv välja mellan alternativen??

Nej, det är ju tvärtom. Om jag som medlem väljer att lita på ett ombud i just den här frågan torde jag ju ha en rätt bra aning om ungefär vilken handlingslinje just det ombudet förespråkar, även om jag valt att inte sätta mig in i detaljerna.

Sedan har jag ju alltid kvar valet att just välja själv, oavsett om jag läser in frågan stenhårt eller singlar slant. Med ett traditionellt regionsbaserat ombudssystem sitter jag fast med det ombud som majoriteten i mitt område valt, oavsett vad jag tycker i sakfrågorna. I det fallet har min rätt att välja avhänts mig vare sig jag ville det eller inte.

Bara som en kommentar så KAN

Bara som en kommentar så KAN man ju också utse ombud på det sättet Ung Pirat gör, att hela landet är en valkrets och att man röstar fritt bland alla nominerade. Det bli iofs också ofta geografiskt bundet röstande, eftersom man röstar på folk man känner till och har förtroende för, men med deras system så kan man ju faktiskt rösta på nån som bor i en helt annan ände av landet som man het man har gemensamma åsikter med.
Då slipper man i varje fall problemet med att 49% av åsikterna teroretiskt skulle kunna bli orepresenterade.

Den typen av ombudssystem har flera fördelar: Det är samma personer som röstar i alla frågor i mötet och att det därmed minskar risken för motstridiga beslut, och att det finns en upplevd plikt att försöka sätta sig in i och begripa det man röstar om, och att ingen enskild individ enkelt kan köra över mötet bara i kraft av att vara "kändis".

Ja, bättre. Men inte framme. :-)

Ja, det är ett betydligt bättre system än ett geografiskt bundet, och det löser problemet med "kändisskap". Grejen är väl att jag inte tror kändisskap är ett lika stort problem i verkligheten som problemet att få ombud att läsa in sig på samtliga frågor, särskilt som i "min" modell skulle man normalt inte lämna alla frågor till "sin kändis" utan det skulle ske för varje enskild fråga. Visst, man kan få motstridiga beslut, men det kan man få annars också, det är som sagt inte helt lätt att läsa in en stor mängd viktiga frågor.

Sen finns det en annan nyansskillnad också, i "mitt" system så lämnar man inte sin röst rakt av till en ombud som sedan har mandat att fatta ett eget beslut med den, utan man lägger den på ett beslutsförslag som ombudet redan lagt. Man kan alltså kontrollera att ombudet röstar som man skulle vilja, i förväg. Man kan ju också helt enkelt rösta på ett förslag för att man tycker det är bra, oavsett vem som lagt fram det. Det är sedan inte alls säkert att ett ombud som fått en massa röster till en kongress vet vad alla som röstade på henom egentligen vill -- är det allmänt hållna förtroenderöster eller är det viljeyttringar för specifika beslut? Sannolikt en blandning. Hur ska man veta?

Men vad är då egentligen

Men vad är då egentligen "vitsen" med att överlåta sin röst till nån annan? Om man tar sig tiden att läsa in sig på förslagen och välja ett av dem, varför då alls lämna över sin röst till nån annan? Själva röstningoperationen är ju ganska trivial om man faktiskt vill uttrycka en åsikt och jag har svårt att se varför nån som lagt ner det jobbet skulle välja att lägga över sin rösträtt på nån annan?

Den enda anledningen jag kan se att nån skulle lämna över sin rösträtt är faktiskt att man inte satt sig in i frågan själv.

Insättning

Att sätta sig in i en fråga är inte svart eller vitt, att antingen är man helt okunnig eller expert, utan man befinner sig nånstans däremellan. Vitsen är att man underlättar för alla som har ett visst hum om frågan men inte hinner/orkar/prioriterar att läsa in precis alla detaljer och nyanser.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

Skriv ny kommentar

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter