Plan A

Det här är plan A med de saker som jag tror måste göras med FRA och deras verksamhet.

Först några utgångspunkter:

 • Inkoppling av kablar med ofiltrerade dataströmmar till FRA utgör massavlyssning och är helt oacceptabel som koncept och av princip, oavsett vilka "integritetshöjande åtgärder" man än hänger på i efterhand.
 • Sverige behöver förmodligen någon form av militär signalspaning, men det är just nu oklart med vilken inriktning och i vilken omfattning den i så fall ska bedrivas. Det måste utredas.
 • Försvarsberedningen har lämnat ett milt sagt väl förankrat förslag på ny inriktning för Försvarsmakten som utgår från en viljebaserad verksamhet istället för den gamla hotbildsbaserade. FRA är inte med i den eftersom den påstås vara en civil myndighet.
 • FRA har, genom sitt agerande, totalt raserat det förtroende de byggt upp sedan 40-talet. Arne Beurling roterar i sin grav som inmatningsrotorn på en Enigma.
 • Den sammanblandning av militär signalspaning och civil avlyssning som inte bara skett i debatten, utan även i den faktiska verksamheten på FRA, är fullständigt förödande för bådadera.

Kan man enas om de här punkterna så framgår en handlingsplan:

 1. FRA-lagen skall rivas upp snarast möjligt, men i vart fall före oktober 2009.
 2. FRA skall läggas ner.
  Deras legitima arbetsuppgifter, med relevant utrustning och kompetent personal, bör delas upp och flyttas över som följer:
  1. Den polisiära avlyssningen bör överföras till Säpo som redan idag utför såna jobb åt bl.a. Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen och sig själva. Varför både Säpo och FRA har sådan verksamhet vet jag inte, men det känns onödigt att ha två. Den här avlyssningen sker endast och enbart efter brottsmisstanke och domstolsbeslut och en sån här resursförstärkning lär komma väl till pass i samband med en större satsning för att komma åt den så kallade "grovt organiserade brottsligheten". Verksamheten kallas på juridiska hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning där den senare handlar om att kartlägga trafikmönster, dvs den sammanfaller i princip med datalagringsdirektivet. FRAs teleövervakningssystem kallas Titan och jag misstänker att det mesta datat till det kommer från deras satellitövervakningsstation i Onsala på den svenska västkusten och eventuellt avlyssnad mobiltelefontrafik och telefontrafik från radiolänkar.
  2. Den militära signalspaningen samt datasäkerhets- och signalskyddsrollen bör överföras till Must; Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Den militära signalspaningen kan, på grund av dess natur, inte omfattas av kravet på brottsmisstanke, men den får heller aldrig omfatta svenska medborgare. Återigen bedriver redan MUST den här typen av verksamhet, en dubblering i form av FRA är inte bara slösaktig utan även direkt farlig, som vi har sett när den här verksamheten blandas ihop med de civila spaningsuppgifterna. Eventuellt kan delar av datasäkerhetsrollen flyttas till Krisberedskapsmyndigheten. De delar av datasäkerhetsrollen som avser civila myndigheter bör flyttas till Sitic, eventuellt i samarbete med Krisberedskapsmyndigheten.
  3. Superdatorn Ellen (som nyligen halkade ner från femteplatsen till en elfte plats på listan över världens snabbaste datorer) bör övergå till nationellt superdatorcentrum i Linköping. Om Must eller Säpo vill ha tillgång till den för att knäcka krypton i tjänsten får de ställa sig i samma kö som cancerforskarna, på samma villkor.
  4. Lokalerna på Lovön skulle bli en utmärkt flyktingförläggning, ett ypperligt vandrarhem eller varför inte en forskarby/företagshotell av samma typ som Ideon i Lund?
 3. En sanningskommission skall tillsättas.
  Den ska utreda FRAs verksamhet historiskt, så långt tillbaka som anses nödvändigt, dvs förmodligen till början av 70-talet. Den ska bestå av parlamentariker, jurister, experter och tekniker och ha egen befogenhet att väcka åtal.
 4. En utredning om behovet av militär signalspaning skall tillsättas.
  Den ska ta i särskilt beaktande Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande samt försvarsberedningens förslag till förändring av försvarsmaktens inriktning. Man skulle eventuellt kunna tänka sig, om det nu är transittrafik de är intresserade av, att internetoperatörerna filtrerar den trafik som i sin helhet kommer utifrån rikets gränser och går ut igen varpå de skickar resultatet till Must, men den här utredningen får avgöra om det föreligger ett reellt behov av ens en sådan lösning.
 5. En utredning som utvärderar de lagar som Thomas Bodström drev igenom skall tillsättas.
  Den ska ta ett helhetsgrepp på, och granska utfallet av, lagarna om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig rumsavlyssning, hemlig kameraövervakning, postkontroll, datalagringsdirektivet, den föreslagna implementationen av IPRED1, topsning och övriga tvångsmedel som polisen har till sitt förfogande. De ska också ta särskild hänsyn till Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande och väga alla dessa intrång i den personliga sfären mot de faktiska behov som polisen har.
 6. En författningsdomstol skall inrättas.
  Den ska inkluderas i grundlagsutredningen och ska, tillsammans med förslagen i denna, bilda en stabil grund för en modern konstitution som kan skydda medborgarna mot staten på ett effektivt sätt.
 7. Vad det gäller Riksdagen så bör begreppet "samvetsröstande" införas.
  Om en stor del av ett partis ledamöter begär det, så skall en fråga som kommer att bli föremål för votering klassas som samvetsfråga varpå ledamöterna är fria att rösta efter eget samvete, oberoende av partiets officiella hållning i frågan. Jag överlämnar åt läsarna att fundera på detaljerna, men jag kan t.ex. tänka mig att om en tredjedel av riksdagsgruppen bestämmer sig en vecka innan voteringen så skulle det ha fungerat i det här fallet.

Det finns ingen plan B. Failure is not an option.

Trackback URL for this post:

https://webhackande.se/trackback/13

Kommentarer

"Sverige behöver förmodligen

"Sverige behöver förmodligen någon form av militär signalspaning, men det är just nu oklart med vilken inriktning och i vilken omfattning den i så fall ska bedrivas. Det måste utredas. "
Eftersom FRA har missbrukat sitt förtroende sedan dom började bla genom att utföra olaglig avlyssning mm och därför att dom sammlar och sammlat information om personer organisationer mm som inte är av något intresse för Sverige på något viss, säljer och byter denna information med främande makt även diktaturer. Så finns det ingen anledning att ge denna organisation något nytt förtroende den borde läggas ner i sin helhet. Sedan kan man tillsätta en utredning för att ta reda på vad som behövs på det omerådet och vilka regler och kontroler som behövs för att hålla ordning på en ny sådan organisation.

Vilken otrolig hopkokning/snedvridning av fakta!!

Rickard, efter att du läst din inledande text blir jag förvånad.
Jag skall förklara vad jag menar:
Som jag skrev på en annan blogg så råder det bland tyckarna kring denna fråga ofta en förvånande okunnighet om hur Internet är byggt och fungerar. Se mitt svar på din kommentar på: http://christianengstrom.wordpress.com/2008/08/13/fra-lagen-ar-ett-hande...

Först lite historia och överväganden: I Sverige (och många andra länder inkl. USA) finns det säkerhetsmekanismer i demokratin för att minska risken för desinformation till politiker. Av detta skäl har många nationer valt att ha flera separerade underrättelseorgan. Detta har man för att politikerna skall kunna värdera information från flera källor så att beslut tas på flera än en källa.
Idag rapporterar de olika underrättelsorganen i Sverige var för sig till regering och riksdag (jag har själv arbetat med dessa frågor under flera år). Detta medför att våra politiker får mer än en källa som underlag för beslut.
Ditt förslag att av ekonomiska och andra skäl slå ihop alla underrättelseorgan till ETT anser jag vara ogenomtänkt och direkt farligt för en utpräglad demokrati. Politikerna måste då fatta beslut på en källa. Tänk om det finns någon högt upp i denna organisation som vill påverka politikers beslut? Jag ser detta som helt oacceptabelt för en demokrati som Sverige.
Angående dina utgångspunkter.
- Lagrådsremissen säger inget om massavlyssning. Man diskuterar kring frågan om att väga individenes integritet mot statens nationella intressen.
- FRA civil myndighet. Ja det är den. Den har inget med Försvarsmakten eller Polisen att göra annat än att dessa utgör kunder hos FRA. Vad i denna utgångspunkt utgör underlag för dina kommande förslag?
- Vilket agerande hos FRA har raserat förtroendet för dem? Och vems förtroende? Jag vill påminna dig om att lagen beslutats av riksdagen; inte av FRA. Om du eller andra tror att FRA påverkat (eller kanske hotat) politiker att rösta för lagen; ja då har vi en annan debatt.
- Jag håller inte alls med dig om att den "sammanblandning" som du beskriver, att den skulle vara förödande. På vilket sätt och mot vem?

Jag anser alltså att dina utgångspunkter till huvudsak är fel.
Kommentarer till din handlingsplan:
1. Förstår inte alls hur detta kan bli en punkt baserad på dina utgångspunkter; även om dom skulle vara korrekta, vilket jag inte tycker att dom är.
2. Se min kommentar inledningsvis. Detta är farligt för rättstaten och får absolut inte genomföras!
3. Tja...om man finner intresse för det. Dock tror jag att det inte är genomförbart då det mesta är sekretessbelagt och sannolikheten att få denna sekretess hävd är obefintlig. Detta har bl.a att göra med våra relationer till andra länder etc. Det kan inte ens regeringen häva sekretesskyddet för.
4. Här visar du stora okunskaper...underrättelseinhämtning, bearbetning samt delgivning är en lång process. Det du beskriver är helt ogenomförbart.
5-7 Ja detta är demokratifrågor och har inget med den lag vi nu diskuterar att göra.

Jag anser att det behövs underrättelsetjänster (och då inte bara en utan flera som jag beskrev ovan)
Det behövs tydliga regler för signalspaningen och verkliga möjligheter att kontrollera att dessa regler följs.
Attt vi reglerat detta är för mig väldigt bra. Nu måste det till kontrollfunktioner så att risken för missbruk undanröjs.

Replik.

Nej, jag föreslår inte att vi ska ha enbart ett enda underrättelseorgan. Säpo och Must är två distinkta organisationer. Idag är det FRA som utför en stor del av spaningsuppdragen åt båda organisationerna (med flera, jag kan hänvisa dig till hearingen i riksdagen 2007 för FRAs egna lista på "kunder" som de säger). Att dela upp FRAs verksamhet på två organisationer skulle alltså hela vara i linje med det du efterfrågar eftersom politikerna idag fattar beslut baserat på en enda källa - FRA. Att datat sedan kan ha analyserats av olika organisationer innan det når politikerna innebär inte att det kommer från flera källor.

Lagrådet skriver i sin remiss att intrånget i privatlivet "sker redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken". Eftersom den teletrafik som åsyftas dels inte kan förutspås bli föremål för intrång eller inte när den skickas och dels innefattar en mycket stor del av den totala trafiken är det massavlyssning det är fråga om.

Frågan om FRA är en civil myndighet har bäring på sammanblandningen av den militära signalspaningen och den civila brottsbekämpande verksamheten eftersom FRA har mandat att använda sina militära tekniska resurser för att spana mot civila svenskar, om inte annat genom att kalla det "metodutveckling".

Jag vill påminna dig om att de tjänstemän på Försvarsdepartementet som beredde FRA-lagen heter Ingvar Åkesson och Michaela Drab. Båda arbetar idag på FRA, Ingvar blev GD bara några månader efter att han skrivit lagförslaget. Menar du alltså att lagen INTE är ett rent beställningsjobb för att bevara myndigheten så får du nog leda det i bevis på ett lite bättre sätt än att bara säga emot.

4. Förslaget innebär inte att Must skulle fråga efter varje enskild trafikström, utan att operatörerna skulle skicka all transittrafik till FRA via samverkanspunkterna. Nej, det är inte ett bra förslag och det strider fortfarande mot Europakonventionen men det är marginellt bättre än nu liggande lag.

5-7. Demokratifrågorna är viktiga eftersom vi bör hindra att en så genomusel lag nånsin drivs igenom igen.

Jag har pluggat till, eller jobbat som nätverkstekniker och systemadministratör sedan hösten 1990. Jag har alltså en viss liten aning om hur Internet fungerar. Din jämförelse med att folk lägger upp sina liv på Facebook faller på två punkter:
a. Folk väljer själva vad de lägger ut på Facebook. De kan mycket väl vilja berätta att de är homosexuella utan att vilja berätta vem de ligger med. Det är deras eget val. Se gärna min postning om publik kontra privat information.
b. Facebook har inget våldsmonopol. Det har staten. Staten har en särställning i det att "all makt utgår från folket" - i förlängningen betyder det att lagarna ska skydda medborgarna från varandra och från staten, inte att staten ska skyddas från medborgarna. Vidare ska staten utöva sin makt på ett för medborgarna transparent sätt medan medborgarnas privatliv ska vara skyddat från statens insyn. Du kan alltså inte jämställa staten med Facebook, eller ens med systemadministratörer längs mailens färdväg.

Slutligen vill jag hävda att, av precis de skäl du själv anför (sekretess, metodskydd osv), är omöjligt att kontrollera att FRAs verksamhet följer den här lagen. De kontrollinstanser som hittills föreslagits bygger samtliga på att FRA själva redovisar sin verksamhet - ingen av instanserna har egen kompetens och möjlighet att gå in och undersöka hur spaningen verkligen fungerar - de kan inte granska vilka sökbegrepp som för närvarande används, de kan inte granska programkoden som filtrerar datat, de kan inte göra ett förbannade någe förutom att stå med mössan i hand och hoppas på att FRA berättar för dem om FRA gör fel. Det är icke acceptabelt för en myndighet där analytiker försvinner spårlöst, där dokument läcker, där fd ÖD erkänner att de bryter mot Europakonventionen, där GD erkänner att de arbetar utan lagstöd...

En uppdelning där den brottsbekämpande organisationen inte har tillgång till de militära resurserna och den militära delen inte har något intresse av att spana mot civila svenskar skulle underlätta kontrollerna högst väsenligt. Om du då vill dubblera dem så du har två signalspaningsorganisationer (t.ex. Must och signalspan i Eksjö) och två brottsbekämpande (t.ex. Säpo och RPS) så visst, kör i vind. Poängen är att separera militärt från civilt, och alla metoder som når det målet är mer eller mindre bra i mina ögon.

Bara testar om det går att posta anonymt

Eftersom det var nån son klagade om det...

MUSTs ansvar

Jag håller med om din plan men vill ändå kommentera MUST: Ge försvaret en del av FRAs budget men låt dem sedan själva välja hur de bäst använder den (Jas-plan, värnpliktiga eller signalspaning...).

Sätt upp tydliga regler vad de får/inte får göra. Eftersom FRAs största uppdragsgivare verkar vara USA bör även informationsutbytet med främmande makt regleras tydligt, t ex förbjudas helt eller godkännas via någon sorts prövning. Detta för att undvika den intressekonflikt som finns hos nuvarade FRA mellan Sveriges bästa och FRAs/USAs bästa.

Slutligen, borde inte riksrevisionen granska spionorganisationer åxå? Om kvaliteten är så låg som exemplena på HAX blog visar är den halva miljard FRA kostar helt bortkastad.
//Pelle

Alliansens fördröjning av politikermedelande

Tack för din kommentar och att jag nämde Enköping regemente som utbildar i signalskydd. Jag därför jag tröttnat på tjatet från FRA's och Tolgfors håll sigint spaning och vikten av underrättelser för sitt och signaurbibliotek. Hela tiden så trallas det om den militära försvarsunderrättelsen.

Du har en stor poäng i att FRA ska ligga under MUST. Jag skrev att jag kanske tänkte fel men när jag läser ditt inlägg så var jag i alla fall på rätt spår...

Hoppas du och dina läsare får en inspirererande vecka..jag länkar nog till dig om det går bra.

FRAs egentliga uppgift

Jo en sak till. Jag uppfattar att det allra allvarligaste med FRA-lagen som kanske inte är helt enkelt att vederlägga är huruvida och vilken omfattning FRA "ingår" eller är planerad att ingå i NSAs och Echelons globla övervakningssystem.

Vilka (tvivelaktiga krafter) som egentligen kontrollerar Echelon och med vilket syfte informationsinhämtningen EGENTLIGEN sker är höljt i dunkel men kan vara långt allvarligare än att bara kränka integriteten hos svenska folket och bryta mot grundlagen. Om man granskar t ex Naomi Wolfs analys av hur Bush-administrationen med "kriget mot terrorismen" som förevändning systematiskt genomfört strukturella förändringar av makten vilket i praktiken omvandlat USA till en diktatur och till detta lägger de globala och totala maktambitioner som uttrycks i dokumentet Rebuilding Americas Defenses från 2000, författat av Dick cheney och andra ledande personer i administrationen där en total övervakning av världen (Echelon) ingår, blir resultatet rätt skrämmande. I korthet kan man dra slutsatsen att administrationen eller det militärindustriella/finansiella komplexet de troligen har i ryggen har ambitioner att på sikt skapa en världsdiktatur under USAs hegemoni där total avlyssning och övervakning av världens medborgare är ett nödvändigt fundament.

När det nu finns mycket seriösa indicier och anklagelser som växer alltmer i styrka både i USA och internationellt om att Bush administrationen planerade och genomförde 9/11 just i syfte att skapa en grund för att kunna omdana USA till en diktatur blir det riktigt allvarligt. Om man kallblodigt kan mörda 3000 personer på det sätt som gjordes vad är man då inte kapabel till i övrigt?

Lägg till det administrationens brutala övergrepp på internationell lag och Genevekonventionen, medvetna osanningar som resulterade i ett olagligt krig mot Irak där mer än en miljon civila nu fått sätta livet till och flera miljoner tvingats på flykt från ett skövlad och stympad nation där våldtäkter och systematiska övergrepp på civilbefolkingen varit en substansiell del av införandet av "demokrati", införandet av tortyr, Guantanamo, godtyckliga och hemliga militärdomstolar, Abu Grail, kidnappning och tortyr av EU-medborgare, olaglig avlyssning av amerikanska folket, osv, inser man att vi här har att göra med ett potentiellt sett ytterst allvarligt hot mot mänskligheten.

Att svenska regeringen och riksdagen, vilket mycket tyder på (som flera visat har information om svenskar lämnats ut av FRA till USA istället för att skydda Sverige i första hand) , säljer ut Sverige och låter svenska medborgare bli massavlyssnade av en sådan makt är högförräderi. Sådant brott bör bestraffas med livstids fängelse. Detta har Oscar Schwartz berört i en bloggpost.

Detta kunde kanske komma fram i en sanninngskommission men är på något sätt större och kräver en mer omfattande och mer långtgående och specialiserad utredning. Att allt detta blir klarglagt liksom skuldfrågan kring 9/11 är av absolut största vikt inte bara för svenska medborgare utan för världens alla medborgare.

Utredningen om allt och lite till

Det skulle bli en ganska omfattande utredning som jag tyvärr tror att vi har begränsade möjligheter att få till stånd. Jag har ett vagt minne av att nån belgisk organisation anmälde GWB för bl.a. krigsbrott, men att Belgien gav sig efter påtryckningar och ändrade lagen som tillät att utlänningar kunde åtalas under belgisk lag. Det hade onekligen varit lite mysigt om det hade kommit en näve svarta helikoptrar med FN-soldater och hämtat Bush till ICC precis efter att han överlämnat presidentämbetet till Obama. ;-)

I övrigt har jag bara två saker att invända; personligen tror jag inte att BushCo planerade och genomförde 9/11, däremot är jag benägen att tro på att de hade någon form av förhandskunskap eller stark misstanke och lät det ske, och fängelsenamnets vanligaste translitteration är Abu Ghraib, inte Abu Grail.

Ja, visst skulle det bli en

Ja, visst skulle det bli en ganska omfattande utredning som också skulle vara svår att genomföra. Men icke desto mindre av största vikt att den genomförs med tanke på vad som kan stå på spel. Någonstans måste man ju börja. Utan 9/11 inget krig mot terrorismen och ingen Patriotic Act, utan 9/11 ingen massövervakningshets världen över och som precis Hannes Kjöler så riktigt påpekade i en morgonsoffa, utan 9/11 hade vi aldrig haft en FRA-lag. Alltså, skuldfrågan rörande 9/11 är absolut central för i stort sett allt när det gäller nedmontering av mänskliga fri-och rättigheter och kränkningar av den personliga integriteten de senaste åren. Och vi har ännu inte sett var det slutar.

Hitler och nazisterna hade sin egenhändigt arrangerade Riksdagshusbrand och där vet vi hur det slutade. Skillnaden mot då är att idag är USA världens enda supermakt med en försvarsbudget som är större än en stor del av de övriga samlade världen. Bush-administrationen har på samma sätt som nazisterna använt 9/11 för att på ett likartat sätt, steg för steg gå i precis samma riktning. Men det nazisterna gjorde internt i Tyskland gör nu USA med hela västvärlden där man istället för att skrämma befolkningen med kommunister och judar idag använder muslimer för att kunna omdana samhället i totalitär riktning.

Det internationellt respekterade opinionmätningsinstitutet Zogby har genomför flera undersökningar som visar att en majoritet av USAs befolkning nu inte längre tror på den officiella bilden av 9/11 med Obama bin Laden som ansvarig. Varför? Varför har så många människor ändrat sin uppfattning? De flesta trodde nog på de första rapporterna när det överallt satt personer som en kör i TV-sofforna runtom i världen som med myndighet och absolut säkerhet förklarade att det var Osama och al qaida som var skyldiga trots att det då saknades några som helst bevis och fortfarande gör, FBI har i officiella rapporter förklarat att det inte finns några bevis whatsoever för att al qaida skulle ha genomfört 9/11. Man kunde ju som man gör i en normal brottsutredning diskuterat olika motiv och förhållt sig lite mindre tvärsäker men icke. Detta första osakliga påstående har programmerat de flesta människor att TRO just detta vilket sen upprepats i media tills det framstått som en absolut och självklar sannning som i det närmaste är oantastbar.

En av de personerna i TV-sofforna som var på plats inom några timmar efter första attacken och självsäkert proklamerade att Osama utan konkurrens var skurken var ingen annan än Carl Bildt, den som troligen som i kulisserna hårdast pressat Reinfeltd att tvinga FRA-lagen på folket. Att Bildt så säkert genast kunde hävda att Osama var den skyldige är ytterst märkligt och kastar en allvarlig misstanke mot honom. Carl Bildt är mer insatt än de flesta i försvarsfrågor inklusive de amerikanska. Han visste att USAs östkust har världen bästa flygförsvar och att normalt sett är ett antal stridsflygplan uppe inom några minuter för att korrigera eller tvinga ner civila jetflygplan från det att meddelande kommit om att de lämnat sin normala rutt. Sådana incidenter inträffade 80 gånger under 2001 och alla hanterades rutinmässigt av det amerikanska stridflyget. Men inte den 11 september. Varför? Inte ens när det första planet rammat WTC fanns det ett enda stridsflygplan i luften och inte heller en bra stund senare när det andra planet kraschade in när det normalt skulle ha kryllat av dem flera timmar innan. Hela detta skeende är i princip omöjligt om inte någon på högsta nivå inom försvaret gett order om att hålla stridsflyget borta. Det första som Bildt borde ha reflekterat över med automatik i TV-rutan var: varför fungerar inte det amerikanska stridsflyget? Hur kan det komma sig att det inte finns ett enda stridsflyg uppe? Istället hävdade han genast utan några bevis att Osama var den skyldige fullt medveten om att någon internt i USA måste ha gett order om att låta stridsflyget stanna på marken för att denna attack skulle kunna var möjlig överhuvudtaget och att de misstänkta därför i första hand måste sökas på topp nivå inom USA, inte utanför. Detta borde han ha klargjort i TV. Varför har FRA-lagen drivits så hårt i strid med all sans och vett i en närmast kamikaze-liknande aktion från regeringens sida? Mycket pekar på att de här sakerna hänger samman och att det finns inte bara en hund utan en hel kennel begravd här. Vem gav då ordern att hålla stridsflyget borta? Jo ingen mindre än vice president Dick Cheney, samma person som varit med och författat dokumentet Rebuilding Americas Defenses där man ett år innan 9/11 efterlyser ett nytt "Pearl Harbor" för att kunna snabbare genomföra sina i dokumentet beskrivna globala maktambitioner vilket bla innefattade att skaffa sig en maktbas i mellanöstern genom att inta Afganistan, Irak och Iran i nämnd ordning (jo men visst, det finns faktiskt uttryckligen beskrivet redan innan Bush blev president). Man fick sitt Pearl Harbor genom 9/11 tack vare att stridsflyget låg nere på grund av att Cheney just denna dag satt i en bunker och ledde en simulerad försvarsövning för just exakt det som hände vid precis samma tidpunkt!!!! I mina ögon måste man vara i det närmaste lobotomerad för att inse hur det här hänger samman. Tillbaka till frågan till varför nu mer än halva USAs befolkning vaknat ur Törnrosasömnen och börjat inse att de blivit förda bakom ljuset och att den officiella versionen av 9/11 inte kan vara sann, inkluderande politiker, höga militärer, akademiker, arkitekter, ingenjörer och underrättelsetjänstfolk. Jo, därför att på punkt efter punkt efter punkt efter punkt efter punkt efter punkt är den fullständigt orimlig. OM MAN GRANSKAR DEN! Om man bara slentrianmässigt tror på mediabilden kommer man ingen vart. Det enda som gör att sagan om Osama bin ladin fortfarande gäller som officiell sanning är att media gång på gång upprepar den och tolkar all information som om detta är en absolut sanning och dessutom leverar CIA:s desinformation och fejkade bin ladin videos som om de vore en lika absolut sanning. Hela västvärlden tror på en gigantisk och omsorgsfullt tillskruvad lögn. Media vägrar att överhuvudtaget knysta om den enorma 9/11truth movement som finns som till storleken och omfattning nästan är större än presidentvalskampanjen och valdeltagandet. Men inte ett knyst, inte ett ljud trots att det normala i sådana sammanhang borde ha varit en livilig debatt där alla synpunkter och fakta skulle ha presenterats. Hur kan denna otroliga ensidiga filtrering komma tillstånd? Kan det bero på att det är samma finansgrupper som äger media och nyhetsbyråerna i världen som också äger det militärindustriella komplexet vilket har som primärt intresse att öka sin globala makt och samtidigt maiximera sina vinster bla genom att skapa ett evigt krig mot terrorismen så att en stor del av amerikanernas skattepengar år ut och år in avsätts till en gigantisk försvarsbudget med extremt lukrativa försvarskontrakt. En lysande affärside! Det är inte småpengar som i strida strömmar rinner från amerikanernas fickor till dessa finansgrupper genom denna sinnrika konstruktion. Vad skulle man hitta på när kalla kriget tog slut och det fanns risk att det skulle bli världsfred och därmed all profit försvinna? Hitta på nya krig naturligtvis. Och ett som är evigt -lysande! Genom att de äger media i stor utsträckning kan de höja eller sänka en presidentkandidat och därmed bestämma vem som ska bli USAs president. Det är avslöjande att den enda kandidaten som inte ställer upp på deras modell, Ron Paul, ofta inte ens nämnts i resultaten i amerikansk media trots att han både vunnit och kommit två och trea i flera primärval före Mcain, Romney mfl, han finns inte ens med på listan som CNN, FOX, ABC och de andra rapporterar! Häpnadsväckande!! Att man kan vara så uppenbart lögnaktig är smått otroligt men fungerar tydligen och är ett flagrant exempel på hur man kan "döda" en kandidat. Det vet naturligtvis varje presidentkandidat att de är helt i händerna på media och att de måste spela med i reglerna och göra som dessa grupper vill om de ska någon som helst chans att bli president. Och sen måste man som president göra precis som de här grupperna bestämmer annars kanske man råkar ut för en Lewinsky-affär. Bara som en varning alltså. Samma grupper håller nu på och håvar in storvinster genom att spekulera upp oljepriset och dränerar därigenom hela världen på enorma värden vilket man få mer inblick genom att läsa t ex William Engdahl. Han visar att oljepriset borde ligga runt 35 dollar per fat.

Det är i det här ljuset av allt detta man ska se FRA-lagen. Det är i varje medborgares största intresse om man har något som helst intresse av sin framtid att sätta sig in denna problematik så att sanningen får chans att komma fram. Endast detta kan rädda den moderna civilisationen. FRA-lagen är i sig bara en droppe i ett hav av gigantiskt bedrägeri med hela världen som spelplan. Att stoppa FRA-lagen är naturligtvis bra men ändå bara som att försöka döda en tiger med en tandpetare. Richie och alla andra. do your research! Med öppet sinne, granska fakta (dvs låt inte bli att granska fakta) så kommer ni också att förstå vad som står på spel. Granska t ex fakta kring 9/11 som presenterats av t ex professor David Ray Griffin. Efter det kommer ni också att tillhöra den snabbt växande grupp som inte tror på den officiella versionen av 9/11.

Hear hear

Bra sammanfattning. På basen av egen efterforskning håller jag med om det mesta, utom kanske oljepriset - oljan håller ändå på att ta slut, och dollarn håller på att sjunka pga USA:s lånekris. Och att folk spekulerar med råvaror är väl ändå vad börser är till för.

Jag är också skeptisk till att tex. Carl Bildt skulle ha spelat med - visst, analytiskt sinnade personer som känner till hur USA:s flygförsvar fungerar, och hur false flag attacker använts genom tiderna (tex. Gulf of Tonkin incidentten som användes för att involvera USA starkare i Vietnam kriget), eller med byggingenjörs bakgrund, kan säkert ha räcknat ut att allt inte riktigt stämde med den bild som medierna förmedlade om 9-11.

Men chock och upprörda känslor, sammankopplade med effektiv propaganda gör det svårt att sätta sig ner och granska nåt analytiskt, specielt direkt efter livebilder från TV. Vi har också svårt att anta övertygelser som strider mot mycket av vår tidigare världsbild - det blir en automatisk och ofta stark motreaktion - vi har svårt att acceptera att en maktelit kan offra egna medborgare för att starta krig och införa kontrollsamhälle. Man måste undersöka det hela med kallblodig objektivitet - kolla up fakta, och kräva starka bevis för ett såhärpass starkt påstående.

Undersöker man saken så uptäcker man att flera saker inte stämmer - kollapsen av de tre WTC tornen, inbandade samtal av neocon makteliten som utlyser 'ett nytt Pearl Harbor' för att genomföra sin politik, NORAD:s flygplanskapningsövningar som pågick på samma gång som attentatet (intressant nog verkar samma sak ha hänt under Londonbombningarna - enligt några källor var det polisövningar mot en låtsasattack mot tunnelbanan i London, precis på samma tid och plats som den riktiga attacken skedde - ett mönster?), osv.

Jag tycker dock att det är lättast att börja nysta upp det hela från World Trade Center 7 - en stålstommig skyskrapa som aldrig träffades av ett flygplan, och inte ens hade massiva bränder (om man ser på existerande bildbevis), men som ändå kollapsade rakt ner på under 10 sekunder flera timmar efter de två andra WTC tornen. All fakta pekar på en kontrollerad demolition, men den officiella förklaringen är att massiva bränder (vilka?) smälte stålkonstruktionen (hur?) och fick byggnaden att kollapsa (varför så snabt? varför symmetriskt rakt ner genom de undre våningarna? och hur förklaras ögonvittnesraporter om flera snabba explosionsljud och ljus? eller rester av sprängämnen hittade i dammet?).

Googla på WTC7 eller 911 och forma din egen uppfattning.

Motionsunderlag för potentiella nejröstare hos aliliansen

Detta framstår som ett briljant, precist och koncist underlag för den motion jag efterlyste på Ricks blogg som skulle kunna få ja-röstare på allianssidan att rösta nej under höstens motionsrunda. Tack Richie! Imponerande! Kör vidare! Men fort!

Ang författningsdomstol

Det finns *väldigt* många fallgropar när det gäller författningsdomstol. Vi bör aktas för ännu ett FRA liknande fiasko som antagligen skulle ha oerhört mycket allvarligare konsekvenser. Jag ser fördelarna med en författningsdomstol men faktum är ändå att det handlar om att inrätta en myndighet som står över de folkvalda och därför ett avstamp från demokratin. Av den anledningen har jag här ett par frågor man bör begrunda lite mer utförligt inför ställningstagandet om att införa en författningsdomstol:

* Vilket blir domstolens uppdrag?
* Vilka, och hur många, domare skall det vara?
* Vem föreslår och utnämner domarna?
* Skall domarna kunna avsättas?
* Vem får anmäla rättsfall till domstolen?
* Vilka sanktionsmöjligheter skall domstolen ha?

Punkterna om vilka som utser domarna och vilka som får anmäla fall till domstolen är av största vikt. En ev svensk författningsdomstol borde iaf i min mening vara en helt transparant, partipolitiskt obunden juridisk instans som inte bara politiker eller myndigheter får göra en anmälan till utan även helt vanliga svenska medborgare. För övrigt bör inte dess makt vara absolut och att riksdagen fortfarande kan "vinna" mot dem ifall samma lagändring röstas igenom en gång till med ett riksdagsval emellan eller ifall en folkomröstning genomförs med ett resultat till riksdagens favör. Med en folkomröstning och/eller 2 riksdagsbeslut med ett riksdagsval emellan så kan man inte längre räkna beslutet som ogenomtänkt eller utan folkligt stöd, var på en författningsdomstol inte längre borde kunna säga emot.

Författningsdomstol

Det beror nog ganska mycket på ens synvinkel om en författningsdomstol anses "stå över" de folkvalda, eller om den håller dem i schack. Jag ser den inte som en helt fristående högsta domstol á la US Supreme Court, utan snarare ett utvidgat lagråd med tänder.

Dina "ventiler" som låter riksdagen vinna låter för övrigt rimliga, men kom ihåg att ett sånt förfarande förmodligen hade släppt igenom FRA-lagen om sossarna hade gått vidare med sitt förslag. Att låta riksdagen vinna genom en kvalificerad majoritet skulle däremot ha fungerat (om domstolen hade gjort sitt jobb och inte sumpat det som lagrådet gjorde). Konstruktionen finns redan i fullskalig drift; den amerikanska kongressen kan häva presidentens veto i en fråga genom att rösta igen, med 2/3 majoritet.

"Det beror nog ganska mycket

"Det beror nog ganska mycket på ens synvinkel om en författningsdomstol anses "stå över" de folkvalda, eller om den håller dem i schack."

Vad är skillnaden?

"Dina "ventiler" som låter riksdagen vinna låter för övrigt rimliga, men kom ihåg att ett sånt förfarande förmodligen hade släppt igenom FRA-lagen om sossarna hade gått vidare med sitt förslag."

Tveksamt. Hade Bodström inte bordlagt förslaget (inte ens han tyckte det ju var genomförbart) har jag svårt att se hur det i dess dåvarande form hade fått riksdagsmajoritet och fortfarande legat utanför medias radar och det allmänna intresset. Det mest troliga hade varit att det hade precis som det nuvarande förslaget fått först genomgå ett antal förändringar (fortfarande rent kosmetiska men ändå) innan riksdagen kunnat anta det och att det då skulle, precis som nu, uppmärksammats av media och tidigare lagt den debatt som nu förs. Som det ser ut nu kommer förslaget antagligen inte överleva en andra röstning i riksdagen, vilket skulle krävas för att "vinna" mot den typ av författningsdomstol jag beskrev.

Alltså skulle författningsdomstolen som jag beskrev faktiskt kunna fylla en funktion för sammanhanget, dock vill jag än en gång understryka att en författningsdomstol i min mening inte en lösning på grundproblemet med att grundlagen i dagsläget kan så lätt göras undantag ifrån i "vanlig" lag. Dock skulle det kunna vara ett komplement då någon perfekt och ofelbar formulering i grundlagen inte är möjlig och att "kryphål" för attt kringgå den alltid kommer finnas.

Författningsdomstol

Skillnaden är att en högsta domstol som står över de folkvalda kan ta emot överklaganden och, utanför riksdagens beslutsgång, överpröva redan tagna beslut. Förutom USSC är EG-domstolen ett annat exempel på en sådan domstol.

En domstol som enbart prövar förslag innan beslut tas ingår själv i beslutsgången. Se den som grundlagens operativa del, eller ett extra filter för tveksamma fall. EG-domstolens procedurer för Begäran om förhandsavgörande kan vara en bra modell att utgå ifrån.

Att media till slut reagerade nu, en dryg vecka innan voteringen, beror till mycket stor del på Oscars, Ricks och Emmas outtröttliga arbete för att synliggöra lagen. Det är inte alls säkert att de hade kunnat mobilisera den opinionen för två år sen - varken Rick eller Emma bloggade ens då. Så det är mycket möjligt att lagen hade slunkit igenom ganska obemärkt, ungefär som vid minoritetsbordläggningen ifjol.

För övrigt håller jag med om din analys av problemet. Det knyter förresten an till begreppet medborgarrespekt som vi (pp) anser saknas i samhället. Där har du verkligen ett grundproblem.

Inte en författningsdomstol

"En domstol som enbart prövar förslag innan beslut tas ingår själv i beslutsgången."

Det skulle i så fall vara mer som vårt befintliga lagråd fast med lite mer befogenheter snarare än vad som enligt normerna anses vara en författningsdomstol. Eller som du tidigare sa; "ett lagråd med tänder". Jag skulle tro att de flesta ändå anser själva definitionen av en författningsdomstol ligger i en instans med befogenhet att stoppa beslut som tagits av de folkvalda för att de anser att beslutet går emot grundlagen. Mitt tips är därför att du inte benämner den instans du pratar om här som en sorts författningsdomstol. Då tror jag att jag föredrar din benämning "ett lagråd med tänder", något som jag tycker att det låter som en riktigt bra idé t.o.m.

Det är inte det som är problemet

En författningsdomstol kan aldrig vara "neutral" det blir alltid en fråga om att tolka grundlagarna och det går inte att tolka något utan att ens värderingar kommer in.

Dessutom är inte problemet att riksdagen går emot lagrådet, det är väldigt sällsynt. Problemet är snarare att grundlagen innehåller en massa undantag där den tillåter "vanlig" lag att utan vidare upphäva det grundlagen föreskriver, "om ej annat specificeras i lag". Det är det som gör att brevhemligheten kan upphävas i FRA-lagen med ett fåtal rösters övervikt.

Vi skulle antagligen få ett mycket bättre skydd mot sådant genom att ändra proceduren för såna undantag. Att de tex måste antas med en kvalificerad majoritet istället, tex 3/4 dels majoritet. Lagrådet skulle kunna flagga för att det är den typen av fråga. Då skulle fortfarande parlamentet vara suveränt, men i frågor om grundlagen skulle det krävas större enighet än annars.

Bra poäng

Jag menade inte att måla upp förslaget om en svensk författningsdomstol som en lösning på något problem, det jag skrev var mer menat som ett generellt betänkande för ett eventuellt ställningstagande för eller emot en författningsdomstol.

Jag håller helt och fullt med dig i att FRA-förslaget hade mycket enklare och effektivare kunnat stoppats med en mer restrektiv och utförligt formulering i grundlagen gällande möjligheterna för riksdagen att skriva in undantag från grundlagen i "vanlig" lag. Den ständigt återkommande formuleringen "om ej annat specificeras i lag" måste, om inte helt tas bort, omformuleras och redogöra mer exakt för hur sådana undantag får skrivas in i lag med högsta möjliga exklusivitet.

plan kaos

tycker vi borde is-snigel-spana på politikerna först och främst lol det verkar vara dom som har mest att gömma.

Ang. samvetsröstande

Jag håller med dig ända till punkten "samvetsröstande". Idag så är alla ledamöter rent formelt redan tillåtna att samvetsrösta, även om de kan bli mobbade om de gör det. Att införa en formell regel för när man får samvetsrösta är därför ett steg i fel riktning.

En sak som behöver göras är att få partiledning och riksdagsgruppsledning att respektera samvetsröstande, men det kan inte göras genom att begränsa när man får samvetsrösta.

Samvetsröstande

Det var ju inte tänkt som en begränsning när de får, utan snarare som en regel som gör att partiledningen inte kan hindra dem.

Samtidigt har vi det blocksystem vi har där det skulle bli polsk riksdag om alla röstade som de ville hela tiden, så det får bli någon form av avvägning. Jag påstår inte att jag har svaret på exakt hur det ska gå till, men jag ser att i iaf den här frågan så hade det faktiskt hjälpt med någon form av formaliserad process för att i princip tvinga fram en samvetsröstning.

Egentligen upplever jag att

Egentligen upplever jag att frågan om hur riksdagsledamöter ska eller kan rösta blivit allvarligt förvriden. Det står i grundlagen, all makt utgår från folket och i riksdagsordningen någonting om att riksdagen skall genom sina ledamöter representera och uttrycka folkets vilja. Jag har svårt att tolka det på något annat sätt än att riksdagsledamöterna är just representanter och de ska alltså inte rösta vare sig enligt vad partiledningen bestämt (toppstyrning och blockpolitik) eller vad de själva bestämt (polsk riksdag) utan vad de väljare de representerar bestämt (demokrati). Detta kräver av riksdagsledamöterna att de inser att de är folkets ÖDMJUKA TJÄNARE och har som huvuduppgift att vara extremt lyhörda för folkets vilja i olika frågor och dessutom TA REDA på vad FOLKET VILL och sedan uttrycka detta genom riksdagsarbetet i form av riksdagsbeslut. Detta är demokrati och allting annat är en distorsion. Att så nu inte är fallet är troligen grunden för politikerförakt, minskat intresse för att engagera sig i politiken och sviktande valdeltagande. När väljarna känner att det är en väldigt stum kontakt med makten minskar intresset och ökar missnöjet. Huruvida det är möjligt att kontrollera att riksdagsledamöterna lever upp till detta i riksdagsordningen fastställda ansvar eller på vilket sätt det ska kontrolleras för att ge en omgående effekt, (vi kan ju t ex inte vänta 4 år tills nästa val eller som nu med FRA-lagen där kablarna redan kan vara inkopplade och missbruket skett innan de odemokratiska krafterna i riksdagen i bästa fall kan röstas bort vid nästa val) är en annan sak som behöver bli föremål för fortsatt debatt.

Samvetsröstande

Gör det straffbart med otillbörlig påverkan av riksdagsmän istället. Mobbing är inte tillåtet någon annanstans i samhället varför ska det ses mellan fingarrna i riksdagen?

Mobbing

Det är redan straffbart, problemet - precis som annars - är att hitta nån som är villig att göra en anmälan...

Datasäkerhet

Datasäkerhetsbitarna bör ordnas nog ordnas in under SITIC se
http://www.sitic.se/

Annars ett bra förslag.

Sitic

Menherreminje, Sitic hade jag HELT glömt bort att de fanns... Då finns det alltså minst FYRA myndigheter idag som pysslar med datasäkerhet; FRA, Must, KBM och Sitic. Du har givetvis helt rätt, men man bör nog dela upp det på så sätt att Must får hantera försvarets datasäkerhet och Sitic tar alla andra. Jag har uppdaterat posten, tack.

Idag överlappar både FRAs och Musts verksamhet inte bara varandra utan särskilt FRA jobbar även mot civila myndigheter - som ännu ett led i deras institutionaliserade schizofreni.

förlåt men jag måste bara

förlåt men jag måste bara säga att du med schizofreni antagligen menar multipel personlighetsstörning (även om schizofreni passar bra in på tex FRA).

MPD

Du har förstås helt rätt om man ska vara korrekt (och det ska man ju).

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

Skriv ny kommentar

 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
 • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter